جستجو   :  
تعداد :2          صفحه 1 از 1
ارکان هیات های حل اختلاف مالیاتی
اعمال قدرت مالیاتی یكی از مولفه های اصلی حاكمیت دولت ها تلقی می گردد. حال سازمان امور مالیاتی کشور بر اساس قدرتی كه قانون گذار در اختیار آن دستگاه قرار داده است ، و در طی مراحل فرآیند تشخیص و وصول مالیاتی
ادامه ...
شرحی اجمالی بر مغایرت استانداردهای حسابداری با قوانین مالیاتی
استانداردهای حسابداری نقشه راه و در واقع قانون اساسی دانش حسابداری است.زیر بنای استانداردهای حسابداری مفاهیم نظری گزارشگری مالی می باشد.مفاهیم نظریگزارشگری مالی بر پایه حفظ منافع اصلی استفاده کننده از گزارشات و اطلاعات حسابداری پایه گذاری گردیده است.یکی از استفاده کنندگان برون سازمانی و یا بعبارتی ذینفعان از اطلاعات حسابداری ، دولتها می باشند.
ادامه ...

   1   

Loading