در 29 آبان سال 1397 جمعی از فعالان اقتصادی عرصه خدمات حسابداری و حسابرسی در نشستی صمیمی بر آن شدند تا بمنظور ساماندهی هر چه بیشتر حوزه خدمات حسابداری و حسابرسی اقدام به تاسیس انجمن صنفی کارفرمایی شرکتها و موسسات حسابداری و حسابرسی استان البرز نمایند.
بر این اساس مجوز درج آگهی دعوت به مجمع عمومی موسس توسط وزارت محترم تعاون ، کار و رفاه امور اجتماعی صادر گردید و مجمع عمومی موسس انجمن بتاریخ 1397/11/06 با حضور اکثریت اعضای موسس ( 24 عضو ) و با دستور کار موارد ذیل :
1 - تصویب اساسنامه
2 - انتخاب مدیران
3 - تعیین روزنامه کثیرالانتشار
تحت نظارت کامل نمایندگان قانونی وزارت محترم تعاون ، کار و رفاه امور اجتماعی با رعایت کامل تشریفات و الزامات قانونی برگزار گردید.

Loading