انجمن صنفی کارفرمایی شرکتها و موسسات حسابداری و حسابرسی استان البرز


انجمن صنفی کارفرمایی حسابداری و حسابرسی استان البرز در آبان ماه 1397بر اساس نظر جمعی موسسان آن تشکیل و در 6 بهمن 1397 اولین مجمع موسس آن توسط اعضای محترم برگزار گردید.
اعتبار این وب سایت به اتمام رسیده است

در صورتی که شما مالک این وب سایت می باشید میبایست اعتبار سایت خود را تمدید نمایید

هزینه مدت تمدید
پرداخت آنلاین 58000 تومان 6 ماه
پرداخت آنلاین 98000 تومان 12 ماهسامانه سایت ساز