ماده 5 شرايط عضويت :

كليه اشخاص حقيقي و حقوقي در صورت دارا بودن شرايط زير مي‌توانند به عضويت اين انجمن صنفي  درآيند :

1- تابعيت ايران .

2- شاغل در حرفه يا صنعت حسابداری و حسابرسی در حوزه فعاليت انجمن صنفي با ارائه مدارك شناسايي معتبرشامل مدارک هویتی ، اسناد قرارداد کار ( کارفرمایی و پیمانکاری )

3- ارائه مدارك معتبر مبني بر كارفرما یا پیمانکار بودن مطابق قانون كار.

 4 - قبول و تعهد اجراي مقررات اين اساسنامه وتصميمات و مصوبات قانوني اركان انجمن صنفي.

5- پرداخت وروديه و حق عضويت به طور مرتب .

تبصره 1- كليه واجدان شرايط مي‌توانند آزادنه عضويت انجمن صنفی را بپذيرند و هيچ كس را نمي‌توان به عضويت در انجمن صنفي مجبور يا از قبول عضويت آن منع نمود.

تبصره 2- شكايت در خصوص عدم پذيرش عضويت متقاضيان به دليل  عدم احراز شرايط عضويت توسط هيات مديره و يا تعليق عضويت اعضاء در اولين جلسه مجمع عمومي مطرح مي شود و تصميمات مجمع در اين زمينه قطعي است.

تبصره 3 – در صورتي كه هر يك از اعضاء  شرايط عضويت انجمن صنفي را از دست دهد ؛ از عضويت در انجمن صنفی مستعفي شناخته مي شود ، ليكن ملزم به انجام تعهدات قبلي است .

 

ماده 6 - موارد تعليق يا محروميت از عضويت انجمن صنفي :

1- عدم پرداخت به موقع حق عضويت تعيين شده با توجه به ماده 9 ( نه ) اين اساسنامه ( با اعلام مسئولان مالي انجمن صنفي ).

2- عدم رعايت مفاد اين اساسنامه و توصيه‌ها و تصميمات قانوني هريك از اركان انجمن صنفی ( با اعلام هيأت مديره انجمن صنفي ).

3- از دست دادن شرايط عضویت مندرج در ماده 5 اين اساسنامه.

4- آرای قطعي صادره از سوي مراجع قضايي كشور.

5- تغيير شغل و عدم اشتغال در شغل مربوط بيش از شش ماه.

تبصره – در موارد بندهاي 1 ( یک ) و 2 ( دو ) عضويت شخص مورد نظر تا تشكيل مجمع عمومي به حالت تعليق در مي آيد وتارفع تعليق توسط مجمع عمومي عادي ، حق راي نخواهد داشت.

 

ماده 7- منابع مالي انجمن صنفي :

1 – وروديه براي هر عضو فقط براي يك باردريافت مي‌گردد ، برای اعضای حقوقی مبلغ 000/000/5 ریال ( پنج میلیون ریال ) و اعضای حقیقی مبلغ  000/000/3 ریال ( سه میلیون ریال ) تعیین و هرگونه تغییر در مبالغ ذکر شده به پیشنهاد هيأت مدیره  و تصویب آن توسط مجمع عمومي عادي تحقق
مي یابد.

2 - حق عضويت ساليانه كه مبلغ آن برای اعضای حقوقی مبلغ 000/000/5 ریال ( پنج میلیون ریال ) و اعضای حقیقی مبلغ 000/000/3 ریال ( سه میلیون ریال )تعیین و هرگونه تغییر در مبالغ ذکر شده به پیشنهاد هيأت مدیره و تصویب آن توسط مجمع عمومي عادي تحقق می یابد.

3 – كمك ‌هاي مالي داوطلبانه در حد توانايي وبه اختيار كمك دهنده.

تبصره - انجمن صنفي داراي حداقل 3 ( سه ) دفتر با عنوانهاي دفتر عضويت و دفتر امورمالي و دفتر صورتجلسات هيات مديره  مي‌باشد.

 

ماده 8- كليه اعضاء بايد باتوجه به ماده7 ( هفت ) حق عضويت خود را مرتباً به خزانه‌دار پرداخت و يا به حساب بانكي كه انجمن صنفي تعيين و اعلام مي‌كند واريز و رسيد بانكي آنرا به خزانه‌دار تسليم نمايند.

تبصره 1- دريافت و جمع‌آوري حق عضويت و ساير منابع مالي بايد به موجب قبض‌هاي چاپي شماره‌دار باشد و به امضاي رئیس هيأت مديره و خزانه دار انجمن صنفی برسد.

تبصره 2- مبالغي كه به عنوان وروديه و حق عضويت دريافت مي‌شود، قابل استرداد نيست.

تبصره 3- هيأت مديره نمي‌تواند منابع مالي انجمن صنفي را خارج از حدود مقرر در اين اساسنامه به مصرف برساند . 

 

ماده 9 - چنانچه هر يك از اعضاء در مدت حداكثر 3 ( سه ) ماه بعد از موعد مقرر از پرداخت حق عضويت خودداري نمايد ، از طرف خزانه‌دار به وي اخطار كتبي داده مي‌شود . چنانچه از تاريخ اخطار، حداكثر ظرف يك ماه  بدون عذر موجه اقدام به پرداخت حق عضويت عقب افتاده ننمايد ، با تصويب هيات مديره، عضويت شخص مذکوردرانجمن صنفي، به حالت تعليق در مي آيد . اخراج يا قبول مجدد عضويت آنان از اختيارات مجمع عمومي عادي مي‌باشد .

 

تبصره - تشخيص موجه بودن عذر اعضاي مورد نظر، با هيأت مديره خواهد بود . 

Loading