مسئول کمیته نظارت و بازرسی :

خانم معصومه کج دار

راهبرد اصلی کمیته :

بر اساس اختیارات قانونی مندرج در بخش ج از فصل سوم اساسنامه مصوب و بعنوان بازوی نظارتی بر فرآیند اجرایی کمیته های تخصصی انجمن در خصوص تحقق بخشیدن به اجرایی شدن یکایک بندهای مواد 3 و 4 اساسنامه مصوب انجمن ، با استناد به بند 14 ماده 25 اساسنامه مصوب انجمن صنفی کارفرمایی شرکتها و موسسات حسابداری و حسابرسی استان البرز

وضعیت کمیته :

1 - در حال تدوین اهداف جهت اخذ مصوبه لازم از هیات مدیره و صدور حکم شروع به فعالیت

2 - تدوین آئین نامه های اجرایی مربوطه با عنایت به ردیف 1

 

پست الکترونیک :

S.I@aaaicap.ir

Loading