مسئول کمیته کارآفرینی و اشتغال :

آقای داود طهماسبی آبدر

راهبرد اصلی کمیته :

تحقق بند 2 ، 3 ، 4 و 6 ماده 3 اساسنامه مصوب و همچنین تشریک مساعی با سایر کمیته های تخصصی انجمن در جهت تحقق بندهای 1 ، 2 ، 3 و 4 ماده 4 اساسنامه مصوب انجمن ، با استناد به بند 14 ماده 25 اساسنامه مصوب انجمن صنفی کارفرمایی شرکتها و موسسات حسابداری و حسابرسی استان البرز

وضعیت کمیته :

1 - در حال تدوین اهداف جهت اخذ مصوبه لازم از هیات مدیره و صدور حکم شروع به فعالیت

2 - تدوین آئین نامه های اجرایی مربوطه با عنایت به ردیف 1 

 

پست الکترونیک :

E.E@aaaicap.ir

Loading