مسئول کمیته رفاهی :

آقای محمد کرمی گشتی

راهبرد اصلی کمیته :

تحقق بند 9 ماده 3 اساسنامه مصوب ، با استناد به بند 14 ماده 25 اساسنامه مصوب انجمن صنفی کارفرمایی شرکتها و موسسات حسابداری و حسابرسی استان البرز

وضعیت کمیته :

1 - در حال تدوین اهداف جهت اخذ مصوبه لازم از هیات مدیره و صدور حکم شروع به فعالیت

2 - تدوین آئین نامه های اجرایی مربوطه با عنایت به ردیف 1

 

پست الکترونیک :

W@aaaicap.ir

Loading