مسئول توسعه و بازرگانی :

آقای پژمان محمدزاده افشار

راهبرد اصلی کمیته :

تحقق بند 6 ، 8 ، 11 ، 12 ، 13 ، 14 ، 15 و 16 ماده 3 اساسنامه مصوب و همچنین تشریک مساعی با سایر کمیته های تخصصی انجمن در جهت تحقق بندهای 1 ، 2 ، 3 و 4 ماده 4 اساسنامه مصوب انجمن ، با استناد به بند 14 ماده 25 اساسنامه مصوب انجمن صنفی کارفرمایی شرکتها و موسسات حسابداری و حسابرسی استان البرز

وضعیت کمیته :

1 - در حال تدوین اهداف جهت اخذ مصوبه لازم از هیات مدیره و صدور حکم شروع به فعالیت

2 - تدوین آئین نامه های اجرایی مربوطه با عنایت به ردیف 1

 

پست الکترونیک :

D.C@aaaicap.ir

Loading