منشور اخلاقی

انجمن صنفی کارفرمایی شرکتها و موسسات حسابداری و حسابرسی استان البرز

بسم الله الرحمن الرحیم

اکنون که بعنوان اعضای انجمن صنفی کارفرمایی شرکتها و موسسات حسابداری و حسابرسی استان البرز افتخار خدمتگذاری به این حرفه برای ما فراهم شده است ، در برابر قرآن مجید و با استعانت از ایزد منان متعهد میشویم که تمام تلاش خود را برای انجام وظائف شغلی ، حرفه ای و مسئولیتهای قانونی آن ، بکار گیریم.
ما در این راه وجدان کاری ، عدالت ، صداقت ، امانتداری ، رازداری و خدمت به مردم را سرلوحه گفتار و کردار خود قرار میدهیم و همگی خود را ملزم به رعایت اصول پانزده گانه ذیل می دانیم.
1 – ما اصل درستکاری را بعنوان اولین قانون کاری خود در نظر میگیریم و میبایست در همه روابط حرفه ای و تجاری خود صادق و صریح باشیم.
2 – ما اجازه نمیدهیم که جانبداری ، تضاد منافع یا نفوذ بیجای دیگران در قضاوت حرفه ای و یا کارمان تاثیر بگذارد.
3 – ما تمام خدمات حرفه ای خود را با شایستگی و بر مبنای استانداردهای فنی و حرفه ای مرتبط با علوم حسابداری انجام می دهیم.
4 – ما باید اطلاعاتی را که در جریان ارائه خدمات حسابداری و حسابرسی و همچنین در کلیه روابط تجاری بدست می آوریم ، محرمانه و غیر قابل عرضه و فروش نزد خود تلقی کنیم و به هیچ عنوان و بدون هیچ مجوز صریح و آشکاری که از جانب صاحبان کار  بما داده خواهد شد اقدام به افشاگری آنها نمی نمائیم.
5 – ما همیشه و همواره قوانین و مقررات و اصول حاکم بر حسابداری را رعایت کرده و از انجام هرگونه اعمالی که این حرفه را بی اعتبار و بی آبرو میسازد به جد پرهیز می نمائیم.
6 – ما طرفداری از نظرات کارفرما و صاحبکار خود را بر حقائق ، اصول و واقع بینی حسابداری ارجح نمی دانیم.
7 – ما بطور مستمر به کسب و حفظ دانش و مهارتهای علوم حسابداری می پردازیم و تلاش میکنیم این آموخته های خودرا با دیگر همکاران و اعضای انجمن به اشتراک بگذاریم.
8 – ما بعنوان حسابداران حرفه ای در معرفی خود و یا در هر اقدام بازاریابی ، به هیچ عنوان و تحت هیچ شرایطی به شهرت و اعتبار دیگر همکاران خدشه ای وارد نمی سازیم.
9 – ما به هیچ عنوان به اشخاص حقیقی و حقوقی که مخل در نظم اقتصادی کشور جمهوری اسلامی ایران می باشند خدمت و یا سرویس حسابداری و یا مرتبط به آن را ارائه نمی دهیم.
10 – ما الزام قانونی داریم که در هر زمان و در هر مکان موردی از موارد پولشویی در مراکز اقتصادی و مالی مشاهده کردیم به مراکز و سازمانهای مرتبط با این اقدام در نظام جمهوری اسلامی ایران و بحکم قانون و اخلاق حرفه ای گزارش دهیم.
11 – ما همیشه گزارشات مالی و اظهارنظرهای خود را مبتنی بر مدارک مستند و شواهدی استوار می کنیم که دلالت بر مجموع حقایق و رویدادها داشته باشد و هرگز بر پایه حدس و گمان ونظرات اشخاص ذینفع اقدام به ثبت وقایع و رویدادها نخواهیم نمود.
12 – ما همیشه بدور از هرگونه تاثیر پذیری از گرایشات شخصی ، گروهی یا سیاسی ، اصل بیطرفی و صحت عمل را سرلوحه کارمان قرار می دهیم.

13 – ما در هر شرایطی با شجاعت ، تدبیر و شهامتی در خور حرفه حسابداری اقدام به ارائه گزارشهای مالی نموده و با تمام توان خود از آنها دفاع می کنیم.
14 – ما همواره و فارغ از هرگونه تاثیر پذیری از جریانات سیاسی ، اجتماعی ، روانی و مالی ، در جهت اثبات حقایق می کوشیم و در کلیه موارد با استقلال رای کامل به اظهار نظر می پردازیم.
15 – ما همواره در تمام مراحل کاری خود احساس مسئولیت کامل کرده و تمامی عواقب حقوقی کارمان را می پذیریم و با شجاعت کامل از آنها در تمام مراجع قانونی و قانون گذاری دفاع می کنیم.

Loading